Hotărâri

Ultimele Hotărâri

Lista de documente pentru Hotărâri

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 85 din 24 noiembrie 2016

  Hotarare privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Rodna pentru anul fiscal  2017

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 86 din 24 noiembrie 2016

  Hotarare privind  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rodna, pe anul  2016

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 87 din 24 noiembrie 2016

  Hotarare privind aprobarea  „  Listei de partizi ,Preţurile de pornire la licitaţie şi Tipul licitaţiei”, pentru  masa lemnoasă  destinată vânzării către operatorii economici, producţia anului 2016.

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 88 din 24 noiembrie 2016

  Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţã al Consiliul Local al comunei Rodna.

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 89 din 24 noiembrie 2016

  Hotarare din 24 noiembrie  2016 privind aprobarea  deplasării unei delegaţii  în localitatea Illgău ,districtul Schwyz , Elveţia, în perioada  21 – 25 octombrie 2016.

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 90 din 24 noiembrie 2016

  Hotarare privind aprobarea  Planului Local de Acţiune privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la nivelul comunei Rodna, judeţul Bistriţa – Năsăud, pentru anul 2017

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 90 din 24 noiembrie 2016

  Hotarare privind aprobarea  Planului Local de Acţiune privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la nivelul comunei Rodna, judeţul Bistriţa – Năsăud, pentru anul 2017.

 • H O T Ã R Â R E A Nr.74 din 31 octombrie 2016

  Hotarare privind  însușirea  documentaţiei  tehnice cadastrale de dezlipire a terenului  situat în   comuna Rodna, identificat prin C.F.nr. 26 Rodna,  nr.topo.7892/2/2 și  C.F. nr.27.317 Rodna, nr.topo.8492/2 și  înscrierea  în Cartea Funciară, în domeniul public al comunei Rodna, judeţul Bistriţa - Năsăud.

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 75 din 31 octombrie 2016

  Hotarare privind trecerea din  domeniul privat al Statului  Român în domeniul  privat al comunei Rodna , precum  și trecerea din domeniul privat al comunei Rodna în domeniul public al comunei Rodna, a terenului  situat în intravilanul comunei Rodna, sat Valea Vinului , identificat prin C.F. nr. 27.323 Rodna, nr.cadastral 27.323, nr. topo.8491/1, în vederea realizării unor obiective de interes public.

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 78 din 31 octombrie 2016

  Hotarari privind aprobarea  „  Listei de partizi ,Prețurile de pornire la licitație și Tipul licitației”,pentru  masa lemnoasă  destinată vânzării către operatorii economici, producția anului 2016.

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 79 din 31 octombrie 2016

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rodna, pe anul 2016.

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 76 din 31 octombrie 2016

  Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr.6 din  28.01.2016,referitor  la aprobarea  volumului de masă lemnoasă pentru exploatare în anul  2016  din fondul forestier proprietatea comunei Rodna, cuprins pe raza Ocolului Silvic Valea – Ilvei  şi   Ocolului  Silvic Dorna Candrenilor

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 77 din 31 octombrie 2016
  Hotarare privind aprobarea ,,Listei prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior ce se va recolta din fondul forestier proprietate publică până la finele anului 2016 şi în anul 2017, lista prețurile pentru vânzarea masei lemnoase pentru populație, modelul Caietului de Sarcini și a Contractului Cadru de vânzare a masei lemnoase pe picior către operatorii economici”
 • H O T Ã R Â R E A Nr. 80 din 31 octombrie 2016

  Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Rodna nr. 43 din 26.07.2016, referitor la  aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de  investiții „Modernizare străzi rurale în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud”, obiectiv de investiții derulat prin  Programul Național de Dezvoltare Rurală inițiat de Guvernul României – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraței Publice.

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 81 din 31 octombrie 2016

  Hotararile privind  desemnarea reprezentantului legal care va reprezenta  Comuna Rodna  în relația cu Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

 • H O T Ã R Â R E A Nr.82 din 31 octombrie 2016

  Hotarare privind  desemnarea reprezentantului legal care va reprezenta  Comuna Rodna  în relația cu Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 83 din 31 octombrie 2016

  Hotarare pentru   revocarea  Hotãrârii   Consiliului Local al comunei Rodna nr.65 din 29.09.2016,referitor la completarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rodna, însușit   prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rodna nr. 17/1999, cu modificările  și completările ulterioare.

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 84 din 31 octombrie 2016

  Hotarare privind  completarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rodna, însușit   prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rodna nr. 17/1999 , cu modificările și completările ulterioare.

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 72 din 19 octombrie 2016

  Privind  aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici  pentru obiectivul   de investiţii  „Extindere sistem de alimentare cu apă şi reţea de apă uzată în comuna Rodna, judeţul Bistriţa - Năsăud”

 • H O T Ã R Â R E A Nr.73 din 19 octombrie 2016

  Privind  implementarea proiectului  „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în  comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud”

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 60 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţã al Consiliul Local al comunei Rodna

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 61 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind  desemnarea reprezentanților  Consiliului Local al comunei Rodna  în Consiliul de Administrație al   Școlii Gimnaziale „Florian Porcius ”  din localitatea Rodna,județul Bistrița - Năsăud

 • H O T Ã R Â R E A Nr.62 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind  aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici  pentru obiectivul   de investiţii  „Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud”

 • H O T Ã R Â R E A Nr.63 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind  implementarea proiectului  „Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna  Rodna,  județul Bistrița - Năsăud”

 • H O T Ã R Â R E A Nr.64 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind   aprobarea solicitării de prelungire până la data de 08.02.2017  a Scrisorii de Garantare nr.235/28.07.2014 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii   (FNGCIMM  SA - IFN) pentru acoperirea în proporție de 110% a  sumei solicitate ca avans, conform Contractului de finanţare  nerambursabilă  nr. C125E021160600036 din data de 08.02.2013 și a actelor adiționale la contract, încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP/AFIR), destinat realizării investiţiei publice de interes local  “Infrastructura de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor în comuna Rodna, judeţul Bistriţa - Năsăud”

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 65 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind  completarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rodna, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rodna nr. 17/1999 , cu modificările și completările ulterioare 

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 66 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind  încetarea contractului de concesiune nr.7079/ 6 din 30.09.2015 ,  asupra spațiului în care funcționează Cabinetul Medical Individual Dr. Hasbei- Popa Otilia, în suprafaţă de 69 mp., situat în imobilul  Centru Medico – Social Rodna, proprietatea comunei Rodna și administrarea Consiliului Local al comunei Rodna

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 67 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind  rezilierea Contractului de administrare a fondului forestier proprietatea Comunei Rodna nr.3408 din 10.09.2001 și a actelor adiționale la contract, încheiat cu  Direcția Silvică Suceava

 • H O T Ã R Â R E A Nr.68 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr. 46 din  26 iulie  2016, privind aprobarea preluării obiectivului de investiții  „Grădinița  program normal nr. 1  Rodna”   și terenul aferent acestuia, de la  Școala  Gimnazială „Florian Porcius” Rodna, la Comuna Rodna, la stadiul existent

 • H O T Ă R Â R E A NR. 69 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rodna,pe anul 2016

 • H O T Ã R Â R E A Nr.70 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind completarea  Anexei  la  Hotărârea Consiliului Local al comunei Rodna nr.4  din 28.01. 2016,referitor la  aprobarea  organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din  comuna Rodna, jud. Bistriţa – Năsăud, pentru anul şcolar 2016 - 2017

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 71 din 29 septembrie 2016

  Hotarare privind  numirea reprezentantului  Consiliului Local al comunei Rodna în Adunarea Generală a  Acţionarilor la S.C.”AQUABIS “ S.A. Bistriţa – Năsăud

 • Hotararea nr. 49 din 31.08.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Rodna

  Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Rodna

 • Hotararea nr. 50 din 31.08.2016

  Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr.6 din 28.01.2016, referitor  la aprobarea  volumului de masă lemnoasă pentru exploatare în anul  2016  din fondul forestier proprietatea comunei Rodna, cuprins pe raza Ocolului Silvic Valea – Ilvei şi Ocolului  Silvic Dorna Candrenilor 

 • Hotararea nr. 51 din 31.08.2016

  Hotarare privind aprobarea  „ Listei de partizi, Prețurile de pornire la licitație și Tipul licitației”, pentru  masa lemnoasă  destinată vânzării către operatorii economici, producția anului 2016

 • Hotararea nr. 52 din 31.08.2016

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rodna, pe anul 2016

 • Hotararea nr. 53 din 31.08.2016

  Hotarare privind  declararea „Zilelor Comunei Rodna” județul Bistrița - Năsăud

 • Hotararea nr. 54 din 31.08.2016

  Hotarare privind  organizarea manifestărilor dedicate   „Zilelor  Comunei Rodna”, în anul 2016.

 • Hotararea nr. 55 din 31.08.2016

  Hotarare privind  aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare  al comunei Rodna”, județul Bistrița - Năsăud

 • Hotararea nr. 56 din 31.08.2016

  Hotarare privind  conferirea  titlului de „Cetățean de Onoare al comunei Rodna”,județul Bistrița – Năsăud, domnului profesor Păiuș Liviu

 • Hotararea nr. 57 din 31.08.2016

  Hotarare privind   reactualizarea Comisiei speciale de inventariere a  bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Rodna, județul Bistrița - Năsăud 

 • Hotararea nr. 58 din 31.08.2016

  Hotarare privind   modificarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rodna, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rodna nr. 17/1999, modificată şi completată.

 • Hotararea nr. 59 din 31.08.2016

  Hotarare privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud.”

 • H O T Ã R Â R E A Nr.35 din 26 iulie 2016

  Hotarare privind validarea mandatului domnului Slăvoacă Viorel, consilier ales  la alegerile localedin 5 iunie 2016,ce compune  Consiliul Local al comunei Rodna

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 36 din 26 iulie 2016

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ​ Consiliului Local al comunei Rodna

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 38 din 26 iulie 2016

  Hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Rodna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud

 • H O T Ă R Â R E A NR. 39 din 26 iulie 2016

  Hotarare privind  solicitarea Operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor  aferente Serviciului Public de Salubrizare  din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția  celor cu regim special :Tarif 1 – persoane fizice urbanTarif 2 – persoane fizice rural.

 • H O T Ã R Â R E A Nr.40 din 26 iulie 2016

  Hotrarare privind   aprobarea solicitării de prelungire până la data de 08.11.2016  a Scrisorii de Garantare nr.235/28.07.2014 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii   (FNGCIMM  SA - IFN) pentru acoperirea în proporție de 110% a  sumei solicitate ca avans, conform Contractului de finanţare  nerambursabilă  nr. C125E021160600036 din data de 08.02.2013 și a actelor adiționale la contract, încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP/AFIR), destinat realizării investiţiei publice de interes local  “Infrastructura de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor în comuna Rodna, judeţul Bistriţa - Năsăud”.

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 41 din 26 iulie 2016

  Hotarare privind numirea responsabilului legal de proiect „Infrastructura de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor în comuna Rodna, judeţul Bistriţa - Năsăud", aprobat spre finanţare din fonduri FEADR prin contractul nr. C125E021160600036 din data de 08.02.2013

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 42 din 26 iulie 2016

  Hotarare privind   aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii  de plată restante

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 43 din 26 iulie 2016

  Hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiții  „Modernizare străzi rurale în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud”, obiectiv de investiții derulat prin  Programul Național de Dezvoltare Rurală inițiat de Guvernul României – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraței Publice

 • H O T Ã R Â R E A Nr.44 din 26 iulie 2016

  Hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Rodna în Adunarea Generală a  Asociaţiei Grupului de Acțiune Locală Lider Bistrița – Năsăud

 • HOTÃRÂREA Nr.45 din 26 iulie 2016

  HOTÃRÂRE privind aprobarea  „  Listei de partizi ,Prețurile de pornire la licitație și Tipul licitației”, pentru  masa lemnoasă  destinată vânzării către operatorii economici, producția anului 2016

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 46 din 26 iulie 2016

  H O T Ã R Â R E privind aprobarea preluării obiectivului de investiții  „Grădinița  program normal nr. 1  Rodna” și terenul aferent acestuia, de la Școala  Gimnazială „Florian Porcius” Rodna, la Comuna Rodna la stadiul existent.

 • H O T Ă R Â R E A NR. 47​ din 26 iulie 2016

  ​ H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rodna, pe anul   2016

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 37 din 14 iulie 2016

  Hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Rodna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare în Judeţul Bistriţa-Năsăud

 • H O T Ã R Â R E Nr. 30 din 22 iunie 2016

  Hotarare privind  alegerea Comisiei de validare

 • H O T Ã R Â R E Nr. 31 din 22 iunie 2016

  Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale​ din 5 iunie 2016,ce compun Consiliul Local al comunei Rodna

 • ​ H O T Ã R Â R E Nr. 32 din 22 iunie 2016

  Hotarare​ privind  constituirea Consiliul Local al comunei Rodna

 • H O T Ã R Â R E Nr. 33 din 22 iunie 2016

  ​ Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţã al Consiliul Local​ al comunei Rodna.

 • H O T Ã R Â R E Nr. 34 din 22 iunie 2016

  Hotarare privind alegerea şi organizarea  comisiilor de specialitateale Consiliului Local al comunei Rodna.

 • H O T Ã R Â R E A Nr.28 din 19 mai 2016

  Hotarare privind  aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici  pentru obiectivul   de investiţii  „Construire Grădiniță  cu program normal în localitatea Rodna, județul Bistrița - Năsăud”

 • H O T Ã R Â R E A Nr.24 din 28 aprilie 2016

  Hotarare privind aprobarea Programului de măsuri  pentru gospodărirea localităţii Rodna , în anul 2016

 • H O T Ă R Â R E A NR. 27 din 28 aprilie 2016

  Hotarare privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor, pe raza comunei Rodna, județul Bistrița – Năsăud, actualizat , pe anul 2016

 • H O T Ã R Â R E A Nr. 25 din 28 aprilie 2016

  Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Rodna pe anul 2016 

 • Hotararea nr 17 din 24 martie 2016

  Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2015

 • Hotararea nr 18 din 24 martie 2016

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rodna, pe anul 2016

 • Hotararea nr 19 din 24 martie 2016

  Hotarare privind aprobarea solicitării de prelungire până la data de 08.09.2016 a Scrisorii de Garantare nr.235/28.07.2014 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA - IFN) pentru acoperirea în proporție de 110% a sumei solicitate ca avans, conform Contractului de finanţare nerambursabilă nr. C125E021160600036 din data de 08.02.2013 și a actelor adiționale la contract, încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP/AFIR), destinat realizării investiţiei publice de interes local "Infrastructura de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor în comuna Rodna, judeţul Bistriţa - Năsăud"

 • Hotararea nr 20 din 24 martie 2016

  Hotarare privind aprobarea „ Listei de partizi, Prețurile de pornire la licitație și Tipul licitației", pentru masa lemnoasă destinată vânzării către operatorii economici, producția anului 2016

 • Hotararea nr 21 din 24 martie 2016

  Hotarare privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 5 din 05.04.2002

 • Hotararea nr 22 din 24 martie 2016

  Hotarare privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii "Amenajare teren de fotbal și construire tribună polivalentă acoperită în comuna Rodna, județul Bistrița -Năsăud"

 • Hotararea nr 23 din 24 martie 2016

  Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru anul 2016

 • Hotararea Nr. 12 din 25 februarie 2016

  Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţã al Consiliul Local al comunei Rodna

 • Hotararea nr. 13 din 25 februarie 2016

  Hotarare privind aprobarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară denumită „Spitalul Orăşenesc Năsăud”

 • Hotararea nr. 14 din 25 februarie 2016

  Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița – Năsăud pentru perioada 2016 - 2020

 • Hotararea nr. 15 din 25 februarie 2016

  Hotarare privind desemnarea cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul PSI, respectiv inspector protecție civilă , la Primăria comunei Rodna, județul Bistrița - Năsăud

 • Hotararea nr. 16 din 25 februarie 2016
 • Hotararea nr 1 din 28 ianuarie 2016

  Hotarare privind validarea unui consilier local

 • Hotararea Nr 2 din 28 ianuarie 2016

  Hotarare privind aprobarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Rodna la sfârșitul anului 2015

 • Hotararea Nr 3 din 28 ianuarie 2016

  Hotărrăre pentru revocarea Hotãrârii Consiliului Local al comunei Rodna nr. 49 din 19 noiembrie 2015 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Rodna, jud. Bistriţa – Năsăud, pentru anul şcolar 2016 - 2017

 • Hotararea Nr 4 din 28 ianuarie 2016

  Hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Rodna, jud. Bistriţa – Năsăud, pentru anul şcolar 2016 - 2017 si anexa

 • Hotararea Nr 5 din 28 ianuarie 2016

  Hotărare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru lucrările ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social din comuna Rodna în anul 2016 si anexa 1

 • Hotararea Nr 6 din 28 ianuarie 2016

  Hotarare privind aprobarea volumului de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2016 , din fondul forestier proprietatea comunei Rodna, cuprins pe raza Ocolului Silvic Valea Ilvei şi a Ocolului Silvic Dorna – Candrenilor, a Metodologiei de calcul al prețurilor de referință, a Caietului de Sarcini și a Contractului cadru de prestări servicii .

 • Hotararea Nr 7 din 28 ianuarie 2016

  Hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de prestări servicii silvice nr. 6343/3846 din data de 14.12.2012 , pentru pădurile proprietatea publică a comunei Rodna , încheiat între Comuna Rodna prin Consiliul Local al comunei Rodna şi Ocolul Silvic Valea - Ilvei

 • Hotararea Nr 8 din 28 ianuarie 2016

  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rodna, pe anul 2016

 • Hotararea Nr 9 din 28 ianuarie 2016

  Hotarare privind aprobarea „ Listei de partizi ,Prețurile de pornire la licitație și Tipul licitației”, pentru masa lemnoasă destinată vânzării către operatorii economici, producția anului 2016

 • Hotararea Nr 10 din 28 ianuarie 2016

  Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr. 21 din 28 mai 2015, referitor la solicitarea de modificare a încadrării unui drum judeţean

 • Hotararea Nr 11 din 28 ianuarie 2016

  Hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Rodna,

  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Rodna nr. 17/1999 , modificată şi completată